總覽

On-Lap專用HDMI-A 與 USB-A 轉Dock擴充埠傳輸線

(1.2公尺)

產品          應用與體驗          技術支援          購買地點          關於給奇          聯絡我們

背面擴充埠

Rear Dock V2

配件


USB-A 轉 USB-C

電源與觸控訊號傳輸線

(2.1公尺)

HDMI-A 轉 micro-HDMI

影像傳輸線 (2.1公尺)

產品圖

On-Lap專用VGA影像傳輸線(2.1公尺)

影片


觸控式筆記型螢幕 / 1503I

產品規格

mini-HDMI 轉 micro-HDMI
​影像傳輸線(2.1公尺)

15吋 單層收納袋

購買

1503多功能支架組

站柱 4


訂閱給奇創造頻道

Micro-HDMI轉 micro-HDMI

影像傳輸線(1.2公尺)